این مرد دزد را میشناسید/ او 120 دینام کولر دزدیده است 5:40