جدال دیدنی سه مدعی مسابقات سرعتی به صورت زمینی و هوایی 0:59