ببینید با دلار ۴۲۰۰ تومنی، فساد چقدر راحت اتفاق میفته! 1:59