امکان انجام جراحی بینی در زمان سرماخوردگی و تب خال 3:07