تولید تصویر و تبدیل بیت مپ برای صفحه نمایش کاغذ الکترونیکی 2:19