گلدان مسی میناکاری 25 سانتی اثر استاد مرتضی اسماعیلی 1:02