تیزر تصویری اولین جشنواره جوان و رادیو (جوانه) 2:19