فردوس حاجیان در سوگ مهرداد اولادى روبروى بیمارستان شهدا 1:14