پانزده شبانه روز از هند تا روسیه با کریدور شمال جنوب 5:41