چه روشی در زمان باقی مانده تا کنکور، برایم رتبه آورتره؟ 2:21