تست نهایی BMW I8 Roadster - مجله علم وفناوری هیرمگ 0:20