تیزر کارگاه آموزشی "تغییر و مداخله فرهنگی در شهر" 6:06