رزمایش خدمات رسانی عاشورایی سپاهیان محمد رسول الله(ص) 8

1:37