در صنعت هوانوردی باید همواره اماده باشیم به ویژه در ایام نوروز 5:38