سیمرغ سخن پارس:زنگ کتاب در مدرسه ساعی در قزوین 1:40