ابیات و هوسات سید توفیق طاهر العلاو بنی جمیل (بدوان) 2:28