برنامه پرواز کنکوری ها- شبکه دو/ هفتم آبان 93 29:41