تجربه دکتر ثریا بختیاری از آکادمی تحلیل آماری ایران 1:32