دکتر سجاد کریمی، طراح و داور مسابقه الگوریتم | پرابلم 2:30