سخنرانی استاد رائفی پور درباره ی استراتژی عاشورا 1391 (بخش2)

33:10