اندوه یعنی بی خدایی/به ستاره ها سلام کن/ علیرضاپناهیان 2:53