تغییر نوع دسته یا نوع کارت هنگام افزودن یادداشت 1:22