معرفی nvr هایک ویژن با قابلیت ضبط حتی در صورت خاموش بودن 0:25