آنونس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهری شهرداری رشت 1:14