تکنیکی که باعث میشه عشق سابقت، خیلی دلش واست تنگ بشه... 7:11