کریمی قدوسی: درباره افغانی الاصل بودن من سند رو کنید

2:14