تیزر فناوری دوسیم تابا | گوینده و دوبلور : بیژن باقری 0:38