راه اندازی پروژه هوشمندسازی مدارس توانا در دبیرستان استاد شهریار 0:17