خندوانه، 24 شهریور 94، پشت صحنه آماده سازی کمدین ها 5:55