نسخه جدید تصویری سرود ملی جمهوری اسلامی ایران 1:08