دیدار اعضای حلقه روحانی شهید اسماعیل زاده با مادر شهید 17:30