فلاشینگ یا جرقه های نورانی(PVD)- مرکز چشم دکتر نادری 1:07