مراسم افتتاح گاز رسانی به رامجرد و خوشحالی مردم 3:49