124 - قصه گویی شاهنامه - تدبیر گودرز بر اژدها 8:18