۲۵ آوریل، روزی که در یاد چینی ها فراموش نمی شود 3:00