کشتی با چوخه بنی هاشم برغمد سال 1390 - قسمت اول 36:21