پیش نمایش جلسه بیست و ششم کنترل سیستمهای تاخیردار 9:57