حضور استاد احمدی و مهندس مسعودی در برنامه حضور برتر 6:19