نگاهی گذرا به کارنامه دکتر دهمرده در استان کریمان 15:27