نگاهی به مشکل iDevice ها با تاریخ ۱ ژانویه ۱۹۷۰ و راه حل 1:29