سخنان دکتر علی محمدنظری درمورد دکتر عبدالله شفیع آبادی 1:49