استندآپ کمدی مجری آمریکایی با موضوع تنش و تقابل نظامی بین ایران و آمریکا 1:49