بخشی از اولین مصاحبه رهبر انقلاب پس از حادثه ترور 1:58