تطابق با آزمون 97 - درس دندانپزشکی کودکان - سوال 180 0:53