آیا طب سوزنی روی ترکهای پوستی هم تاثیر گذار است؟ 1:16