با حضور وزیر دفاع در اصفهان؛ افتتاح خط تولید جنگنده کوثر 0:48