قطعه پرچین اثر استاد پایور. تنظیم برای 3نوازی 3:20