نماینده برای مسئولان اجرایی و مردم نطق می کند 0:26