حضور دکتر افرام کیوانی و مهندس فرهاد علیزاده افشار 38:22