برنامه شما - باکلاس -استاد مهربان - دیفرانسیل 27:43